Linode điều chỉnh Plan, thêm dung lượng, RAM, CPU

Linode vừa có đợt điều chỉnh lớn, thay đổi toàn bộ plans, bổ sung thêm tài nguyên. Tất cả các plan trên Linode đều được nâng cấp bổ sung thêm tài nguyên. Standard Plans được thêm dung lượng SSD, Standard Plans lớn hơn thì được thêm cả RAM và vCPU